= Уибек килп скачать. Стилистика осложненных предложений в современном узбекском

автореферат диссертации сообразно филологии, деятельность ВАК РФ 00.02.02
диссер в тему:
Стилистика осложненных предложений на современном узбекском литературном языке (на материалах произведений А. Каххара)

  • Год: 0993
  • Автор научной работы: Халиков, Хамиджан
  • Ученая cтепень: кандидата филологических наук
  • Место защиты диссертации: Ташкент
  • Код cпециальности ВАК: 00.02.02

Полный подтекстовка автореферата диссертации в области теме "Стилистика осложненных предложений во современном узбекском литературном языке (на материалах произведений А. Каххара)"OA

0 0 Н'^ЫШЙШ РЕСПУБЛИКАСИ МШР АКДЦШЯСИ ЖШШОСЛШ

института

Дул ёача хукучида УДК 009.407.5 - 0rf5

ХОЩОВ \А'ЛВДЖОН

){оэирги уооек одабий тилида мураккаб-лашган со,зда гаплар усл^бияти /А.Ца^^ор асарлари маториаллари асоскда/

00.02.02 - у.; бзн тили

Филология фаллари номзоди илмий даражасини олиш учун тацдим этилган научная работа

авторофэрати

Тошконт - 0993

Тадци^от Аццижои Давлат тиллар педагогика институтида бажарилган.

Илмий ра^бар Расмий оппонентлар

Етакчи илми для муассаса

Химоя 0993 йил ойининг куни соат/^

,/збокистон Рвспубликаси Занлар Академиясининг Тилшунослик института ){узурцдаги Д 015.31.21 ра^амли докторлик илмий да-ражасини олиш учун диссер ^имояси буйича юсгисослпш'ап илмий Ионгаш йнрилишида уткаэилади.

/700170, Тошкзнт ша^ри, И.Муминов кучаси, 0-«/й/

Диссертация билан 0збэкистон Респуе'ликаси Оанлар Академиясининг Асосий кутубхонасида /Тошкэнт ша^ри, И.Муминов кучаси, 03-уй/ танишиш м^лкин.

Автореферат 0993 йил 6 ойининг -3- куни

жунатилди.

Ихтисослашгпн Кенглш илмий котиби, филоло гия 'Тмнлори доктори

- филология фанлари доктори, знаток А.НУРМ0Н0В

^илотошя оанлари доктори, педагог !!.А.Асг,арова

- Фитология фанлари номзоди ■ д.Шамсуддинов

~ Наманган Давлат ушшерситоти

/П( Э. УГ.1АР0В.

"Илм-зиё сало^няти бу - хал^нинг, Ватаннинг ^лкан бой-лиги, келажак пойдоворидир. Уни ривоклантирипща... давлат им-кони булган хамма шни ]^илади, хеч нарсани аямайди.

Ицтисодий муаммолар ортами-кечми у^ал этилади, лекин ил-мий бошгагини ^адрламаган, •«гнинг тара^иёти vwm кайрурлаган давлатнинг кзлакаги булмайди. Буш биз доимо ёдда пгтморимиз шарт"

/збокистон Респуоликасинияг Прззидонти И.А.Каримовнинг бу фикрлари давлатимиз зргдудида шмнинг янада ривокланиаш, ллшнг исти^болини болгилашда катта а^амиятга эга. ^гста^ил республикамнзда илм-фан, техника, мпданият, маориф ва 0or:ija со^аларни янада юксалтирил учун вътибор бохзган сари отчаяёт-ганини хар кадамда сазиш мттмкин. Хуллас, 0v борада олиб бори-лаётган ишлар давлат а^амиятига ara булиб к.олди.

Фан со^алари т^атори узбзк тилшунослиги ^at.i ривожланиш;-« кинг истш^болли йулига чициб олди. ,7збзк тилнга Давлат тили мацсмининг берилиши эса миллий тилимизнинг юксалишида, истеъ-мол доираеининг кзнгайишида м-^им а^амиятга эга булди. ,'/абок тилининг фонологияои, лаксикаси, грачматикаси билан бир ^атор-да, •"нинг фразеологияси, услубияти >{ам кенг урганила бошланди. BvHHHr натгскаси уларов, катор илмий тад^и^отлар яратилди. ! Лекин узбек тилшунослигида яна купгина масалалар борки, улар камон м-ч^имлигича т^олмо^да.

Уибек тилининг услубияти нисбатан кш.» урганилган со){а саяа-лади. Тилнинг 0v со^аси, буйича натор илмий ишлар яратилган, купгина номзодлик ва докторлик диссертациялари сцланган бул-са-да, бу борада амалга оширилиши зарф булган ишлар анчаги-на. "... Функционал ^ел^бнинг турлари, тслубни яратувчи воси-талар, беллетрист ва поэтик нутн услуби /лингвистик планда/, ба~ диий адабий тил ва усл^гб, айрим суз усталарининг ёзча hvtij услсби, синтактик синонимия, услуб ва метафоризация, айрим услуб воситрларининг услуб яратгапдаги роли ва ^улланиши маъё-ри, бир хил услуб ёки сузлашув [ггтцига оид суэларнинг 0omija

И.Кпримош-шнг Вазирлар Махкамасида олий таълим масалалари-га баришланган йигилишида сузлаган НУТккданг"Туркиетон" га-* зетасй, 0993 йил 00 июнь.

»

услубда кулланиш цогпгпиятлари"^ масаладари буйича тадци^о'т-лар яратиш узбок тилшунослари олдида турган mv^hm вазифалар-дан саналади.

Услубият, аввало, фикр ифодаси учун грамматик цошгн-к;оидаларнинг цайси биридан фойдаланиш усулини белгилаб бэра-ди.Демак, грашатика танцевальный шаг услубият бир-бири билан муста^кач ало^ада иш куради. Граммат'иканинг бир цисми ^исобланган син-таксисда сузларнинг бирикиш йуллари, ran бу лаклари, очко тур-лари текширилса, синтактик усдабият бу синтактик бирликлар-дан нутцда фойдаланиш ;{ат{ада бахс этади. Тилнинг синтактик воситалари нут^нинг брань услубий имкониятларидир. Масалан, синтактик ^одисалар синонимияси функционал услублар »wii а^амиятлидир. Хар бир услубнинг узига хос синтактик белгила-ри булади. Илмий ма^ола билан бадиий >^икоя синтаксисидаги фар^ни ос.онлик билан сезиш мшкин. Ленин ){ар бир функионал услубнинг синтактик бэлгилари илмий жихатдан тула игалаб чи-¡силгаи ома с.

Синтактик услубият бирликлари ^айсилар? Синтактик фигу-ралар деб номланувчи тасвирий воситалар: риторик суроц, градация, анафора, эпифора, такрор, противоположение кабилар услубий синтаксис воситалари сифатцца бадиий асар таъсирчанлигини оширади. Бундан тап^ари, айрим синтактик бирликлар 0jaM урни билан услубий восита вазифасини бажариши мушнш.

?{ар цандай тил бирлигининг услубий плавда дифференциал /фар^ловчи/ бэлгиларини аницлаш уч^н уничг оппозициясини ку-затиш зерур. Бир типдаги тил ^одисаларини ^арама-^арши fjyiuwi йули билан улариинг услубий узига^хослигини алиг,лаш мумкин. Масалан: Ич, жигарим, цурццаисан Абдулла 0;а^орнинг Щ-шат" ^икоясида Нодирмо^бзгим томонидан качаси к(абристонга бориб, чой ^айнатиб келганУнсиннинг щ7рк(инчдап утакаси ёрил-ганини куриб, ^абристон тупрогидан тайёрланган дорини ичира туриб айтган бу гапи таркибидаги "жигарим" сузи узининг дастлабки маъносини йуцотиб, кучма маьнода кулланган. Бу суз синтактик ки^атдан ^ндалма вазиф сини бажаради.

Лбдура^монов F. !^озирги замон узбок тилининг адабий п б и' ^ачвда //Узбзк тили га ачабиёти, 099?, 0-б-сон,ИЦ(5вт. '-» Мисоллар Л.Ца^ориг.нг I9G7-I97I ьилларда н.тлр этилган

0 жидчлик асарлрр туплпмидан олицди.

Матндгш Нодирмо^бэгшнинг ггтки Унсинга каратилган)£нич сэ~ зилиб турибди. Демак, уцдалмани чуллаиеслик хуй мумшш. /Ич, т^ур^ансан/ Лакин ёз-^вчининг ма^сади бош^а. АЛ^а^ор Нодирмо^бегге.вдинг Унсинга булган мз^рибонлигини, я!(инлигшш курсатмортл. Б^ниг учун ундалма вазгейасида "жигаркм" сузини т^ллаган. Bv суз экспрессив буёц^а зга булиб, матннинг таъ-сирчанлигинп оширишга хизмат 0{илган. Демак, ундалма 0v урин« согласен адресатами курсатиш учун омас, балки сузловчининг унга булган муносабатини нурсат^вчи ^слубий восита еифатида ^улланган.

ILHnffi алоз^ида таъкидлаа лозимки, синтактик бирликларнинг барчаси "сл«гбий восита саналади деб хулоса чш$арласлик ксрак.' Айрим синтактик бирликлар/масалан, синтактик фиг^ралар/ тас-вирий восита саналиши к»;орида айтилди. Айрич синтактик воси-талар фа^ат контекстдагииа зкспроссивлик ифодалайди. &г жи->^атдан олганда; ..• • ■ 'w^Ti; бирликларининг истаган бир фор-маеинн стилистик ну1{таи назардан текшириш синташатик ва па-радигматик алокаларни хисобга олган холда, яъни исталган.,1

im'ff бирлигини якка, ало^цда ажратиб олингап ^олда омас, балки v билан ёнма-ён турган бош!^а нут^ бирликлари билан ало^ага кирган жойни-контекстни назарда TvTran ^олда олиб бсрнлидш лозкм" Виз хамло ишимизда худци иг" йулдан бориб, айрим синтактик бирликларнинг условий х^гсусиятларини очиб бзринга ^аракат ^илдик.

>[озирги узбак адабий тилининг функционал услублари ора-сида бадиий уелуб купгйна белгклари билан фар^лшшб туради. И.А. Ефимов турри таъкидлаганидок, бадиий услубникг боик;а услублардан амралиб ттрадиган асосий белгиси унинг образли-лиги ва экспроссивлигидадир

,'?збек тилшунослигида бадиий асарнинг тил хусусиятлари масапаси ало^ида урин тутиб келмо^да. Бу борада махсус илмий тад^отла^ олиб борилди, диссзртациялар ё^ланди, ^улланма ва монограуиялар эълон 0^илицди . НЬгнга ijapaMafl, тилшунослик-

' Уамажонов A. IJyuwa гал стилистикаси.-Т. ,"Фан", 0990,5-бот,

ЕТгаов А.И. Стилистика русского языка,-М., "Просвешэниз". 0 К69, 0-бат. ^ '

• Bif ха^да каранг: Ручдортоэв И.К. Бапиий hvti; стилистикаеи» /1{ув-м8тодик ^улланма.-Т., Тош ДУ, 0975, 03-25 - ботлар.

нинг ^озирги тара^иёти адибларимизнинг асарларида цулланган тил воситаларини назарий ва амалий ки>{атдан урганиш, 0v воси-таларнинг уз'ига хос жете умумий белгиларини ани^лаш борасида янги-янги илмий тад^и^отлар яратитни та^озо этмо^да. Бу урин-да академик В.В. Виноградовнинг бадиий асар тилига эътибор табиий равшцда ортиб бориши ?{81;идаги таъкиди ^ , академик А.Н. Кононовнинг >^ар цандай адабий тилнинг асосини ташкил атувчи бадии^ житейская тили ^али етарли урганилмагани туррисида-ги ^айдларини*', ато^ли олим Г.Абдура^моновнинг бу борадаги фикрларини^ ^исобга олсак, масаланинг м-^имлиги я^ол курина-ди.

Тилнинг синтактик бирликлари бадиий цутк( учун услубий во-спталар сифатида ^т а^ачиятлидир. Буни уюшш$ булаклар, ажра-тилган булаклар, ундалмалар, кириш ва киритмаларнинг бадиий побег лубда 0[улланишида >^ам куриш мамкин. &г бирликлар бадиий ус-лубда экспрассив буёкка ога булиб, асар тпъсирчанлигини оши-руБЧИ услубий восита вазифасини бакаради. Шулардан келиб чи-1^иб, биз ишшизда ran таркибини мураккаблаштирувчи бу т^исм-ларнинг бадиий асарларда ^улланиши ^атрща фикр юритдик.

Тад^и^отнинг мацсади, Ушбу тад1(И1{0тда кузда тутилган мак-сад мураккаблыиган созда гапки юзага кзлтирувчи (¡исмлар - ую-шщ ва ажратилган булаклар, ундалма, кириш ва киритмаларнинг бадиий HVTijua, xvcvcan, АЛ'аэрюр асарларида ^улланишини ёри-тишдир. ИЬига мувофи^, ишда ^уйидаги вазифаларни бажариш к^з-датугилди:

- ушиц булакларнинг табиатидан келиб чит;'иб, уларнинг бадиий асарларда нима ма^садда ^улланишини изо^лаш;

- ажратилган булакларнинг юзага кэлиш сабаблари билан богли({ ^олда, vлapнинг бадиий нут^да ишлатилшиши курсатиб бэ-риш5

- уцдалманинг услубий восита сифатида дулланишини курса-

тиш; унинг ифодаланиши, мор]?ологик белгилари, ran таркибидаги •

урни билан боглиц услубий ^олатларни ёритиш;

•Виноградов В.В, 0 языка художественной литературы .-'Л. ,1959, в отношении б-бет.

^•"Советская тюркология", 0978, IP ?, 0-бет, 0,Г,Абдчтосймонов. Хозирги замон узбек тилининг ацабий услу6и хакидв// Узбек тили ва адабиёти,199?.,5-6-оонлар,?0-36-бетлар.

- кириш %исмларнинг семачтик-стилистик белгилэрини А.1^а>р(,ор асарларидан олинган мисоллар асосцда ёритш;

- киритчоларнинг бадиий асарларда кулланиш сабабларини изохлаш.

Тадкикот методларц. Мавзуни ёриэтгада биз "Тил адабиёт -нинг биринчи элемента... адабиётнинг асосий т;уролидир" /М.Горький/ дзган таълимотга асослагщик. Ияда тял^и,{0г объекта булган у ёки бу бирликнинг тсл^бий хус^сиятлари тш;-лил этилди, урни билан ^ларнинг сТдикционал ^уллалиши бир-би-рига ^иёсланди. Боп^ача !^илиб айтгацда, биз лиссний тадци-1^отнинг тавсифий, услубий та^лил, циёслаш ^сулларидан фойда-ландик.

Тацф^отдаги илмий янгилик. Тад^и^отда:

- синтактшс значение тузилизида эмоциснал-экспроссив узига хослик, стгбъектив ба^о, усл^биЛ буё* сингари маз-мшй олементлар уол^-бий нейтрал ва \'сл"бик белгига эга булган констрчпсциялар приватив обструкция асосвда фар^ланди;

- тлошик, ва ажратилган булатсларнинг урни билан бадиий асарларда тслтбий восита сифатида ^улланипи курсатшщи;

- увдалманинг ночлаш возифасидан таш^ари, бадиий асарларда адресатнинг хорактерли хусусиятларини очиб бер^взд;, суз» ловчининг унга булган турли м^носабатини ифода этувчи тасви-рий восита сифатида ишлатилиши та^лил этилди',

- кирш ва киритт.юларнинг услтгбий хусусиятлари уларнинг семантик табиатига богли^ ?;олда тадкит; ^илинди.

Ишнинг амплий а^амияти. 0ибу тодт^и^от ^озирги узбек яда-бий тилининг "Услубият" булши, усдгсан, ^ттнг "Синтактик ус-лу6иятм ^исмини янги материаллар билан бойитади. Диссертация материаллари ,/эб1?кистон Республикаси олий ва урта махсус у1«'в юртларида, умумтаълим мактаблари ^амда' лицей ва гимназиялар-нинг выкладывай синфларида возлюбленная тили укитиш курсини иилаб чит;иада ёрдэм бериши пг'б^асиз. ПЬнингдек, мазюгр иш бу ук^в юртлари талабалари ^амда у^вчилари учун ёзиладиган дарслик ва ^ул-лпнмаларнн янги маъл-лютлар билан бойитишга хиямат ^илади.

Таджик,от материали ва манбалари. Атслри суз санъаткори A.bJa>f^opHHHr F.Гулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти томо-нидан I967-I97I йилларда чоп этилган олтн килдлик мажмуаси ва бу мажмуага кирмай долган асарларидан олинган мисоллар тад^ит;от уф/!! дело манба булиб хизмат (ршди.

Ишнинг му^окамаси танцевальный шаг тад^и^от буйича зълон ушингон идшар. За^ириддин М^аммад Вобур номидаги Андижон Давлат униворситоти узбек тилшунослиги кафодраси э^амда Ацдижон Давлат тиллар педагогика института узбзк тили ва адабиёти кафздрасининг к(ушма йигилишида ушбу тац^икот му^отсэма 05ИЛИ-ниб, ^имояга тявсия этилди. __ •. _

Ишнинг асосий чазиунн бУйича саккиз ивкилв эндон гвн. Ыунингдек, ёш словесник ошшпарнинг гишаунослик маоала-дарига бвпшдаигаи илыий-назарий анжуыанлари /Тошкенг, I9S9, ¡1990, Свморцанд, 0937; Андикон, 0990/да ыаадзвпар ^ияинган.

Ишнинг таркиби. Тадрт^от кириш ва бога бобни уз ичига олган. Иш охирцда липший хулосалар ва фойдаланилган адабиёт-лар руйхати берилган.

Тад^ицотнинг асосий мазмуни,

Кирпп! цисмида мавзунинг долзарблиги асосланиб, ишнинг ^ ма^сад ва вазифалари, илмий янгилиги, амалий а^омияти ^ат^цпд маълумот борилади.

I боб "Уши»? б?лакларнинг усдубип хусусиятлари" деб номланэди ва уцда дастлаб прародитель хамда узбек тилшунослигида уюшиц булакларнинг лекснк, морфологик, синтактик болгилари буйича олиб борилган илмий тад^шртлар ^а1$ида члпгмлаштирувчи !;ис15ача маълумот борилади. Сунгра ушиц булакларнинг услубий хусусиятлари изохланлди.

Бадиий HvTfjfla ran булакларининг уюшган >;одпа келиши куп з^олда ус.лубий буё^дорлик билан боглик> булади. Уюши^ булаклар . блдиий асарлардп унинг таъсирчанлигини таъминловчи услубий восита сифатида >$ач конг !£улланади. Улар бадипй тасвирда ведута доталлари, ¡^аракатпинг усиш сурьатини и^одалаш "Ч"Н ^уллннадп. Б", айнпкса, куп ко'.шонентли уюшш; булакларнинг ^лламишида я!;гол куринпди. Масалан: Чуборакхоним 0у гапни р?шгиб Вигони юрагига 0Щ'< Т"-лдию идрз'гга бориб

йавоб олди. выкуп буйи Иллсайёни ущирди; факультетига борди, ^амма ^ариндошларштнг уйига бирма-бир бош ти^ди; Ч^айёнинг дугоналарига учради, узун ходачанинг учига чангак борлаб, м&-з^алла ^овузини х.ам тртиртирди, тэз ёрдам касалхонасига борди, ментура га арз т^илди.

Hvti^ таъсирчанлигини оширишда синтактик фигураларнинг а^амияти катта, Унииг асосий куринишларидан градация, такрор, синтактик параллэлизм уюши^ булаклар воситасида у^ш юзага кз-либ, экспрессивликни таъшнлайди.

Градация: !£аландаров бирдан тута^ди, мофёрни награда очга-ни к/ймай, шов^ин солди.

Синтактик параллелиам: Дадам аввал кулди, кейин бу ту^-, матга чидай олмасдан/'Китоби ба^ри дурар" билан аямнинг елка-сига урди ва пюв^ин солди.

Щундан сунг тетлган эгаларнинг услубий хусусиятлари таз^-лил этилади. Уюшган эгалар тасвирланаётган объактнинг харак-терли белгиларини санаб курсатш учун з^ам !$улланади. Уларга алокддор ани^ловчилар ran ^урилишини кангайтирибгина ^олмас-дан, узи борлангая эганинг маъносшт тулдириб, изо^лаб кола-ди. Бундай ани^ловчили эгалар тюшган з^олда келиб, улар ёрда-мида китобхоннинг ди^ати бадиий тасвир объектига Kynpoi; жалб отилади, бу билан асарнинг бадиий ^иммати янада. ошади. Маеалан: На^от mv газаб. щу за^арли галлар фа^ат нафсоният оцибати булса?!

Уюшган кесимлар ){одиса-^аракатларнинг динамиклигини ифо-далрю учун хизмат ^илади. Буцдай ^олларда сбъэкт томонидан бажарилган бир неча з^аракатга оътибор ^аратилади. Масалан: Салда уч-турт са^ифани тулдириб, дафтарини ёстшг остига тш<-ди ва чиро^ни учирди. хаял умай яна турди. яна ёзди.

Ани^ловчилар, айни^са, сифатловчиларнинг предметнинг турли белгиларини ифодалашда катта а^ачияти бор. Сифатловчи-ларнинг уюшиб келиши маълум услубий вазифа з^ам бажаради.Уга-ган сифатлорчилардан бадиий асар ^а^рамонларининг Taimpi кури-нишини тасиирлашда, экземпляр ёки во1;еа-^одисанинг характорли белгиларини курсатищда кенг фойдалашлади, Уюшган оифатлошш-лар спфатланмишни характерлаб, шу opijajin матпга эмоционаллик, таъсирчанлик бахш отади. Масаланг Носиров ^абулханада з^урмат юэасидан урнидан т^рган ёрд&ччиси - йигирма икки ошлардаги

г

г >

баланц буйли. улицомат. жуда нозик }(изга салш бориб, каблнз-тига кириб кетди, Зу^ра ддавош, таъби нозик, дцмогдор ь;из бу-либ, мактабдошларига ^ушилмас оди. Айвонга очиладиган икки зшикнинг биридан хонатлас к?йлак кийган. жуда сомиз, багбака-лари осилган.кип-кизил юзи ялтираб турган, афтидан, отини болгилаб бгглмацдиган бир хотин чин^и,

Бадиип нут^да ушган тулдирувчиларга ^ам куп мурожаат ^илинади. Укшган тулдирувчилар ритмлиликни юзага келтириш, портрзт, жой батман >£олатни тасвирлаш воситаси вазифасини бажара-ди, Масалан: У/злликбоши/ орилга кириб тешикни. хукиз борлан-ган устунни диэдат билан куздан кечирди. Лзкин 0у гаплар саф-сата ёки ^иои^чшшкдангина ибораг омас, унинг бттун облаптпи ^адамлаб кезганини. куп колхозларни. улар.даги одачларни яхши билганнни. куп раисларни жуда-жуда урганганини курсатар эди. £}аландаров йул буйидаги тинш;, яшил дарахтлар, барра утлардан кузи ^увониб... кетаётган эди.

Бадиий асарларда ёзувчилар ^а^рамонларшшг тапи;и кури-ниши, юриш-туриши, характернга хос сифатлари; во^еалар урни, пайти, холатини тасвирлам учун уюгаган >;олларга мурожаат 0$ила-дилар. Масалан: Шундан квйин Сайда К/шандаровпинг баъзи бир ^илмитларини шикоят тарзида эмао, маълумот тарзида го^ афсус-ланиб.го){ куйиб ва го$ грузчик б гапириб берди.

Ушган булакларнинг услу.'ий узига хоелигини татаинлащда улар орасидаги мор1юлогик фор.шнтларнинг/келишик 0;утимчалари' ва ёрдамчи сузлар/ а>{амияти катта. Улар уюши^ булакларнинг хар бирига ёки охиргисига ^ушилиши мшкин. Грамматик курсат- ■ кичлар ушиц оулакларнинг ^ар бирига цушилса, таъкцц маъноси кучаяди; охир;'иоига 0£ушилса, уюшш{ булакларнинг ^ар бирига тааллукли булиб, цис^алик ва экспрессивлик учун хизмат к(илади. Маеалал; Район ра^барлари ^ар сабаб ва ^ар барона билан кол-хозга таз-тзз боришар, бошца колхозлардан юлиб булса ^ам,унга модций ва маънавий ёрдам баришар, районга марказдан келган масъул ходимларни у.м. узларининг ¡ле^монларини ^ам "Бустон" . шшг ма^монхонасига, богига олиб боришар, районга ^ацдай мух-'. бир, фотограф, ёзувчи келса, уша ерга юборишар ади.

Нут^да уюшган булаклар орасида цулланган борловчиларнннг характерига кура бириктирувчи, зидловчи ва айирувчи муносабат-лар фарцланади. Ншда бу муносабатни юзага келтирувчи грамма-'тик ва интонацион воситалар, уларнинг услубий хусусиятлари

изо^ланади.

Тад^итготнинг шскинчи - "Ажратилган С-т-лакларнинг услубий хусусиятлари хаиида айрим мудохазалар" бобида прародитель ва узбзк тшлиунослигида атратилган булакларнинг синтактик болгилари буйича олиб борилган илтлий югзатишлар эслатилади. Су игрище ran булакларининг ажратилиши инверсия, изо^лая зарурати, ran булакларининг ёйиц з^олда колиши ва ran булакларининг кумакчи-лар билан колиши каби синтактик ^олатлар билан богликлиги изо^ланади.

Инверсия: 0^обил бобо - яланг бош, яланг оё^. яктакчан -орил эшиги олдидатуриб даг-даг титрайди.

Изо^лаш загггратигК^щоиларнинг онг кичиги - би даргохга тушганига беи оггина булган келинчак - ганжиравонлик Унсиной чилим солиб тутди.

Гап булакларининг ёнич холда келиши: Сайда, арзон чит б?лса простолюдин яхгаи тикилган к?клагиншг орка зтагини гижим килчас-ликка тиритииб, э^тиёт билан курсига утирди.

Тад^итготшшг утончи боби "Ущалма услубий восита си.^ати-да" деб номланиб, ундалчаларнинг номинатив гТункциясидан Taaija-ри, адресатнинг. характерецхусусиятларини очиб берувчи, еузлов-чининг унга булган турли муносабатини ифода этувчи тасвирий ■ восита еишатида кэнг ^улланиши курсатилади. Сунг ундалчалар-гашг икки порухи: I/ услубий ггл^аадан холис айтилгап/ней-трал/ уцдалмалар ва 0/ бирор 0гушичча маъно ифодаловчи ундал-малар фар^ланади.

Услубий ки^атдан холис айтилган увдалмаларда сузловчи-нинг ма^еадя тиигловчиданг г.т^атани тортиш холос. Уларда очо-' ционаллик сезилма11ди. Масалан: 'рток Но сиро п. мучкинми? Ба^о характеристикасини ифодаловчи уцдалчалар НУТ75 адрэсатини курсами билан бирга, уни характерлаГди, омоционал буё^а эга булиб, нутц таъси^чанлигини таъмин этади. "^асалан: Х?жайин, мехмонга ¡;а.ч суз бзрасизми, йук,ми? Уццалма 0>алацдаровнинг оилавий. муносабатларда тутглн урнини характерлашга хизмат ^ил-ган: гап маэчунидан ^алацдаровнинг "эридан устун турздиган" хотинга - '/{уринисога муте эканлиги англашилади.

ГЬгндан сунг A.Iia^op к,уллаган ундаямаларчинг тематикаси, тузили!«'.!, бадиий псардаги роли жи^атида^'хилиа-хиллиги таъкид-

ланиб. ундалма вазифасцда 0;улланган сузларнинг лексик, морфологии. болгилари билан богли^ булган усл-'бий балгилари изо>;-ланади.

Антропонимларнинг увдалма вазифасида келиши: Умидахон» бу кишига кабинетларини курсатинг. Суяр. хо Суяр! Бу etffja чи^, углим.

Дастлабки маъносини йу^отган отларнинг щдалма вазифасида келиши: Ич, жигарим. ^уру^ансан.Замонамиз дадил ^адам-. покровитель замонаси-ку, н;изкм I .

Мэтонимик ^олатдаги ундолма: )\о шайтон арава! Хо келгин-ди! Бу чик! Менга ^ара, ^ой снасть со бул. дои сепгансан-а.?

Эвфеииогик '^олатдэги уцдалма: Дацаси. энди тузушан. ^ой, сенинг димог-фирогинг кимга?!

Историзм ^олатдаги уцдалмалар: Уйинг куйсин, мингбопш! Аччигингиз келмасин, богим!

Фразеологизм >;олатидаги унцалмалар: Ол, узмнг бо^.уйинг 0Суйгур! Бярг^арор топмагур, боламни топиб бер.

Императив ундовлар одамга ва хайвонларга ^аратилади. Улар ундалмалар билан бирга келгацда, ундалмаларнинг услубий балгилари янада ёркинроц ифодаланади. Масалан: Хо яхтшлар, мар^/м ^андот^ одам эди? Императив ундовларнинг якка >рлда ^улланишц . '. тингловчининг дит^атини тортктпдн таик^ари, \ турли щгаимча маъноларни варвар ифодалашга осизмат цилади. Маса-лан: Э. х?Ш... Яхшимисан? .^ой, сиз менга нимани даромад tjiui-яп сиз|й вфеы да по части г да ко характердаги мурожаат/.

Нут^нинг о^ангдор, таъсирчан ва жозибадсрлигшш таъмин-ляшда синтактик фигураларнинг роли ниг^оятда катталиги таысид-ланиб, улардан бири - такрорнинг а^амияти изо^ланади.

Такрор маънони кучайтиради, нутт^а эмоционаллик багишлай-ди. Увдалма такрор 0;уллангачда, омоционал h"tijhh характор-лаб, тасвирийликни оширади. Масалан: ^ай. каГ! ХУШ> кимда ишингиз бор? Углкм. жон углим. - деди хуплаган чойини ?;илт этиб ютиб. Мисолларда такрор 0;улланган уцдалмалар таъсирчан-ликни ошириш «чун хизмат ^илган.

Уцдалманинг экспрессивлик ифодалаши _-»ои :;атнашган ran нинг сомантикаси характерига ^ам боглит;, айки пайтда, уша гапнинг гулог.ионоллпк ифодалати -"цп.алмага бог.'чи; .

Абдуллаев А. злл: тнлияа экспросеивлик ибочалашнинг сии-тактпк усули.-Т., "^ан", 0937, 07-бот.

Ундалма иштирок этган галларнинг тингловчига нисбатап гаэаб, ifapran, сукищ, xaijopaT, кирканил, менсимаслик, эркалаш, таь-кидлаш, илтижо, ялиниш, нороэилик каби маъноларни ифодалаши ундалманинг ^андай оханг билан айтилишига ^ам боглит^ булади. Масалан: Яшанг, япанг, Сиичалакхон! /эркалаш/. Дада-даца деб !р>тто!£-милмни оган * одинг-ку, ЖУВонмарг!/|рргиш/. Д'унё-да буна^а кониворляр куп, Арслонбок ака! /таъкид/ Коп ука, началъникка рупара i-ршиб эрнак 0;аддимни букма/ялиниш/.

Ундалма услу£шй озлгиларнинг юзага чи^ишида унинг гаи таркибидаги уринлягагаи тюха-матюха а^амнятли. Пропозитив, инторпози-тив ва постпозитив ^олатдаги ундалмаларшнг услубий хусуси-ятлари ^тдалманинг характерига, шаклига ва у цатнаиган гап мазмунига борли^ равишда намоён булади.

Ишнинг 0У боби "Киршиларнинг услубий хусусяптлари" деб номлаиади. Унда дастлаб кириш кисмлар атамасига муносабат билдирилади. Узбек тиллуноелигида б" уисмлар "кирша булак" /А.Сайфуллаеп/, "кириш конструкциялар" /И.Расулов, А.Рулонов/, "киримитр", "кириш гаплар" /Г.Аидура^моноп/ номлари билан аталгашизо^ланади ва уларпи кирщалар номи билан аташ иаьгр'ллиги, 0у зса унинг характерига jj.im, таркибига ¡^ам куда как мое тушили айтилади.

Киришларнинг услубий белгилари уларнинг семантик табиа-ти билан борли1;. Улар турли экспрессив-модал маъноларни ифодалашга хизмат киляди. Киришляр:

I/ сузловчинипг аптилаётган фикрга булган муноеабатини; а/ кшонч ва таедшрш; б/ ГУМОНН'Л;

в/ шодлик ва мамнунликни; г/ афсус, ачиниы, таажжубни; д/ орзу-лмидни; 0/ айтилаётг&н фикрнинг кимга ;>;арашли эканлигини; 0/ аптилаётган фикрнинг тяртибини{ 0/ айтилаётган фикрнинг оддинги фикр билан ало^асини; 0/ айтилаётган фикрнинг одатда руй бер'вчи >£одиса эканлигини ифодалайди.^

^ Рас"лов И. Содда гап синтаксис». "^озирги узбек адабий тили" курсидан методик курсатаилар ва конепе'ктив К"рс..-Т., 0980, о2-С4-бетллр.

Киришларнинг услубий хусусиятлари шу тасниф асосцда изохланади. Сузловчйнинг айтилаётган фикрга булган муносаба-тини нфодаловчи киришларнинг услу6ий хусусиятлари модаллик билан богли({ ^олда тадь;и1{ ^илинади.

Киришлар ишонч ёки тасди^ни, гумонни, фикрнинг ноани^ли-гини, шодлик ва мачнунликни, таажжубни ифодалайди. Бунинг учун албатта. дар^а^итгат. ^а^ктатан хам, щтб^асио, тугри. мЪ~ тидан | чамамда. хайрият.ё кудратингдан. ё алхазар. навзам билло каби киришлар кулланади. Иасалан: З^лфи^оровнинг биров-дан следы спнб планни гулдирганлиги, албатта. кузбуямачилик. Маткарим болалигида отаси билан з^ажга бор-

ган. Арслонбок во^еани ошитса, узч щубхапиз, угли билан гап-лашади ва булсдаак келини ким оканлигини айтишга мажбур кила-ди. Тугри, ташкилотчиликнинг а^амияти катта. 0уаландаров машт^ ва ашуладан мамнун булди, афтидан. уни гапиртириб, кулгиси колди. ^айрият. уз ^илмишини уйлаб курибди, яраг: дсб цул уза-таёгибди. К алхазар. киндаккина жуссасига смща айёрлик, юун-ча макр-зрйла сигса-я!

Айтилаётган фикрнинг кимга т;арашли эканлигини ифодалов-чи киришларнинг гуру^ига мэнимча. манинг билитшча. назарим-да. ... айтмо^чи кабилар киритилади. Масалан: Тургунсй,

мэнимча. бахтни эрдан излашнинг узи бахтсизликнинг бошланиши- > дир. Назаримда, аям унинг >^амма гапига икоцди. ¡¡аландаров, ха^икатан. Носиров пай^аганча, ва Сайда айтганича, ^иГша эрка раислардан эди.

Айтилаётган фикрнинг тартибини биддирувчи киришларнинг услубий хгсусиятлари ^а^ида. Нутрий коммуникацидда фикрнинг маълтм бир тартиби му^им цилиндр уйнайди. Вир фикрнинг олдингиси билан оло^аеи, улар орасидаги мазмуний я^инлик ва давомийлик изчилликнп таъминлайди. Мана шу изчилликни таъминлаш учун нутвдд киришларга М}грожаат гуилинади. Бу ма^садда бщшнчщан, иккинчидан. аввапо. ни^оят. охири каби киришлар ^улланади. Масалан: Нихоят. 0^алаодаровнинг узи жавоб берди, Усмонжоц Умаров, биринчидан. жуда ёш, коммунист, иккинч'.щан, тотализатор сос-тавига кириши анш) булган Умида Умароваж! эри. Бадиий асарлардп, хусусан, АЛ^а^^ор асарларида бундай киришларнинг яна бир узига хос к^ринишини кузатамиз. Адиб асарла-

рида кнришларнинг аввали шуки... -"тщан кейин: аввало... иккин-ч чидан; бир жихатдан.,. иккинчидан каби шакли ^ам учрайдики,6у холат ёзувчининг индивцдуал услубига хои хусусиятлардан бири саналади. Масалан: Сайда ^айрон булди: аввали щуки, з^али чой еурагани ñytj, укдан кейин. нима учун бу одам чой ташиб юриб-ди? 'Jmm щундан тутиши, назарида, бир жихатдан, коммуниетлар-нинг сузлашга рарбатини келтирса, иккинчидан, дам-бадач лу^ма ташлаб, булар-булмасга бето^ат утирган 0)аландаровга ибрат бу-лиши керак эди.

АГ.тилаётган фикрнинг олдииги фикр билан ало^асини ифода-ловчи киришлар гуру^ига щунпаГ, килиб. денак. уулл.чс. яхиис.и, умуман, бари бир, айтгандай. айтмокчи кабилар киради. Улар бир фиириинг оддинги фикр хулосаеи эканлигини ифодалаш учун, фикрларни эсга солиш мат^садида ^ач ^улланади. Масалан: Шуна^а килиб.;;аерингиз орришини айтаайсизми? Минг а,;лли, минг доно булса >£ам, бари бир. хотинлигига борар экан-да! Ха айтгандай. 0;айси купи ^акнча келган эди.

Зикрнинг одатда Юзеф берувчи Boijoa-зрдиса эканлигини ифо-далаш учун киришларнинг одатда. одатпагича. одат б^йича.оцат-га к?ра каби турлари ^улланоди. Улар услубий нейтрал кнриш-лар саналиб, бундам кнршлар 0;улланган гапларда буё^дорлик деярли сезилчайди. Масалан; Буйра, одатда. тобутга солинади-ган булганидан, дод^онинг куз олдига одамларнинг елкасида ла-панглаб кетаётган тобутни келтирди. Биринчи рюмкадан койин, одз.тдагича, з^ачма жим булиб ^олди.

Диссэртациянинг охирги - У боби "Киритмаларнинг услубий хусуоиятлари" деб аталиб, унда дастлаб киритмалар, ^гнинг таъ-рифи, маъно турлари, киришлардан фар^и изозранади.

■ Киритмалар ran таркибига Кул-йулакай киритилиб, у .чидан олдинги сузнинг ёки 0утун гапнинг маэмунига 0^ушимча маълумот т^ушади. Улар келиб чициши жи^атидан орааки nyTijija тааллу^ли. Оддий сузлащувда фикрни тайёргарликсиз, оддиндан уйламасдан ифодалаш х;.\рак терли булгани учун, Нутт^да ai рим суз ёки гапга тегишли 0{уии1дча маълумот, изо^ беришга зарурият тугиляди. Мана шу уринда киритмаларга мурозхаат ^илинади. Киритмалар ба-диий цуп;да з^ам кенг 0£улланади. Масалан: Бабар/Бобир булса корок/ деган йигитни от^оровул милтит^ билан отгацда^улчаган еди.

Еиринчи май арафасида Седдикжон 0{угазор кучасидаги /бу куча-га биринчи булиб ^угазорцан турт хонацон кучгзни учун, ворох fy;rauop доб аталган. хали с г^уйилмаган пди/ уйларцан бирига кучган Р/зиматни табриклагани борди, Бадиий асарларда кирит-малар нисбатан к&м ^улланса-да, фикр ифодалаигнинг махсус усули /И.Тошалиэв/ сифатида асарга тасвирийлик багишлайди.

Ишнинг сунгида тад1;и^от хулосаси бэрилади:

I. Мураккаблашган содда гапнн юоага колтирувчи цисмлар-нинг услубий 0|улланиши, хусусан, бадиий услубца ишлатплиши, бу билан богли^ булган услубий холатлар^умуман, мураккаблаш-ган содда гаплар услубияти масаласи синтактик узлубиятнинг энди шаклланиб келаётган со^асига таааллутршдир. Мураккаблаш-ган содда гапни ташкил этувчи ^исмлар - уюшган ва ажратилган булаклар, ущалмалар, кириш ва киритмаларшшг сузлашув, рас-мпй, публицистик ва илмий услубда т;улланиши }{а^ида махсус илмий ишларда фикр юритилган. Уларнинг бадиий асарларда (¡ул-ланиши билан 0орлш{. булган услубий ^олатлар ^акнда алохида ишларнинг йу^лиги бизнинг илмий кузатишларимиз учун туртки булди,

Содда ran тузилшнини мураккаблаштирувчи ^исилардан би-ри утщ булаклардир, Уларнинг синта!стик табиати шундайки, уши< булаклар mv гапнинг бирор булаги вази^аеида колиб, бош-i;a булаклар билан гра\матик. хлоуага киришади. Улар бадиий асарларда табиат манзаралари тасвирида, асар ^а^рамонини ха-рактерлашда конг ^улланади. Уюши^ булакларнинг услубцй аха-миятини оширишда уларда ^улланган грамматик формантларнинг, умумлаитируввд сузларнинг роли катта, Услубий фигуралардан синтактик параллелизм, такрор,градация бадиий асарда катта а^амият касб этади. Улар vkjuihij булаклар иштирокида юзага ке-либ, тасвирийликни оширишга хизмат 0;илади,

0. Ёзувчилар уз асарларида турли ма^садларини ифодалаш учун ажратилган булакларга $ам мурожаат ^илишади. Ажратилган булаклар бадиий полотнолар яратишда, асар ^а^рамонларини ха~ • рактерлашда много 0;ул колади. Бу нарса A.Ija^op асарларида ^аМ Hijtjo.n куринади. Ёзувчи ^уллаган ажратилган булаклар услубий восита сифатида асар таъсирчанлиги учун хизмат цилган.

0. Уцдалма, одатда, еузловчининг фикри ^аратилго.и шахе ёки предметни ифодалаш учун !$лланади. Itynpoij су златое нут-1{ига таалл^ди булган ундалмалар 0otm;a услубларда/илмий im'i{-дан та1ш;ари/, хусусан, бадиий услуо'да хуй цулланади. Водиий услубда уцдалма урни билан номинатив функция/ hvtij объектинн номлаш/ бажарса, урни бйлан услу6кй восита сифатида таъсирчан-лик vwvh хизмат ^илади.

Л. IJajf^op куллаган ундалмаларнинг купчилиги шахсга ijapa-тилган булиб, им, подпись курсатувчи антропонимлардир. Ундалмаларнинг тасвирийлик уч"н хизмат килгани уларни такрор ,уолда т^уллаа, узига хоо «шртовчилар билан кенгайиб келипм, дастлабки маъноларини йу^отган ^арицдошлик еузларининг т$улла-ниии, ундалманинг эгалик ^ушимчасини олиши, метонмик ^олатда-ги, эвфэмизч билан боглш; булган ^олатдаги, диний одинизм билан боглит; ?{олатдаги -"нда^лаларнннг и-илатилишида куринади. Ундачманннг интонацияси, уникг ran таркибицаги уринлашитаи ^ам усл"бий жи){атдан о^амиятлидир.

0. ^озирги узбек адабий тилида киришлар сузловчининг айти-лаётган фикрга субъектив мпгасабатини ифодалайди. Киришлар-нинг "ч тури/кирии еуз, кириш бирикма ва кириш гап/ нут^ ус-лубларида, '¡обладал, бадиий нут];да урни билан экспрзссив-модал Маъноларни ифодалогига хизмат >;иляди. Сузловчининг айтилаётган фикрга булган муцосабатини, фикрнинг кимга «¡арашли эканлигини, фикрнинг тартибинн, Фикрнинг олдинги фикр билан ало^асини, фикрни'1Г одатда скольжение бер'вчи во^оа-^одиса эканлигини ифодалопчи киришлар A.Tfasjifop асарларида уринли т;уллзниб, маъл*л! услубий вазифа бажарган.

0. Киритматар содда гап таркибини м^граккаблаштирувчи цисмлар г"р"^ига кирчди. Улар, одатда, гап таркибига йул-йула-кай киритилиб, асосий фикрга ^ушимча маълумотларни tjymimi Maij-садида ишлатилади.''

Улар гап булаклари билан грамматик ва интонацион жи^атдан бор-ланмайди. Киритмалар бадиий асарларда ??ам кенг пулланилади. Айрим суз ёки бутун гап мазмлгнига цуиимча маълумот, изо){ ку-шадиган бундай цисмлар фикр ифода цилишиинг махсу-с усули сифатида цуллпниб, экспрессивность учун хизмат т;илади.

Диссертациянинг асосий мазмуци м-"аллифнкнг эьлон цилин-ган куйидаги иял'аридауз акеини топган:

0. А.ОрипоЕнинг "КаннаТга й^л" драмасвда ^улланган ундалма-ларнинг стилистик хусусиятлари з^атр'да. // /обок тили стилис-тикаси ва тщ маданияти масала лари .-Самарканд, 0907 , 05-58-бетлар.

0. Ундалма А.1[азр^оп асарларида стилистик восита сифатида. ' /Маъруса тозиси// Илмий-техника ишр1лоби даврцда муз^им ижти-моий-филологик масалалар.-Самарканд, 0987 , 05-36-бетлар/рус тилид а/

0. пСинчалакида ^улланган ундалмаларншг стилистик хусусият-лари з£акидг///збик тили ва ада.биёти.1907 |"шл,4-сон,43-^15-бот~ лар.

0. Кириш конструкцияларнинг стклистик хусусиятлари зр^ида. /А.1{а^ор асарлари мисолида //Республика ёш словесник олимлари-нинг аньанавий илмий конфорзкцияси материалларигТ., 0989, 09-90-бетлар.

0. Э.Во^идовнинг "Кидо" достопида !{улланган ундсшмаларнинг стилистик хус-усиятлари $а!{цда.//Республика ёш ученый олкмла-рининг аньанавий илмий конферонцияси материаллари,-Т., 0990, 04-65-бзтлар.

0. Киритмаларни урганиш юэасидан айрим муло^аэалар. -Маъруза тозиси //Куптиллилик иароитида тил урганиш ва ухитит масала-лари.- Акдижон, 0990, 086-187-ботлар,

0. Киритмаларни урганиш буйича айрим муло^азалар. //.'/мумий таълнм мактабларида возлюбленная тили у^итишни такомиллаштириш маса-лалари.—Т., 0990, 03-77-бэтлар.

0. "Еш ленинчи" газотасининг тили тугрисида айрим мулоз^аза-лар. Маър-'за тезиси. // Ёш олим ва мутахассисларнинг Г/ ви-лоят илмий-амалий конфврощиясидаги докладларшшг ¡гис^ача утверждение лари .-Андижон, 0990, 0б-67-бзтлар.

0. Комсомол ходимининг залог локсикаси.Маъруза тозиси// Ёш олим ва мутахасспсларнинг 07 вилоят илмий-ачалий конференция-сидаги докладларнииг ^ис^ача тазнслари.-Ацдижон, 0990, 08-69-бэтлар,

РЕЗЮМЕ

Диссертация ХАЛНКОВА XA'flftSAIIA "Стилистика ослокнетнл предложений во современном узбекском литературном языке/ возьми м.тюрп.уг.-х ири.звэцониП А.Каххара/" тмвяшеиа исследованию стилистических осоиешюстей синтаксических конструкций, ослок-няю^их структуру простого предложения.

Диссертация состоит изо введения, пят глав,заключения,списка использованной литературы.

Первая главноуправляющий работы называется "Стилистически.; ссобеннос-ти однородных членов". В ней подчеркивается, почто похожие члени используются с целью выражения интенсивности роста какого- ' либо движения, про изображения деталей быть художественном списании пойзгла. Основные фигура синтаксических фигур - градация, повтор, синтактический параллелизм, употребляясь во качестве однородных членов предложения, ibcvt получай себя экспрессивную нагрузку. Дается разбирание стилистических особенностей однородных подлежащие, сказуемых, определении, дополнении, обстоятельств.

Вторая лидер "Стилистические особенности обособленных членов предложения" посвящена анализу достижений русского равным образом узбекского языкознании на исследовании обособленшх членов предлога-кия. Опираясь возьми них,автор дает трактовка их употребления на произведениях А.Каххара. Большое интерес уделяется анализу причин обособления членов предложения: инверсия, существенность толкования, распределение членов.

Третья руководитель называется "Обращение на качестве стилистического средства". В ней выделяются двум группы обращений на роли стилистических средств:!/ риторически нейтральные н 0/ риторически маркированные обращения, несущие дополнительное, коннотативноа значение. Цель использования риторически нейтральных обращений - прилакомить чуткость собеседника, Они получи выражают эмоциональное значение. Стилистически маркированные обращения наравне не без; указавшем адресата, характеризуют, описывают его. Далее дается детальный разбирательство различных объединение своей теме, составу да роли во мануфактура художественного произведения обращений, а такке лексических равно морфологических единиц на словах, используемых во качестве обращения да выполняющих несвойственные им

стилистические функции. Сюда относятся: испольэованиз антропонимов на род обращений; узус существительных , утративших свое первоначальное значительность во функции обраи/зния« метонимические, эвфемические обращения; обращения-историзмы; фразеологические обращения; императивныо междомотия-обрашония,

В четвертой главе "Стилистичвскио особенности вводных конструкций" подчеркивается, который стилистическая маркированность вводных конструкций непосредственно связана вместе с природой их семантики, чаше общей сложности симпатия служат на выражения экспрессивно-модальных значений, которые подразделяются на:

I/ обозначающие обращение слушающего ко содержанию речи говорящего /вора да утверждение, подозрительность; удовлетвор-ность равным образом 'взеелье, сожаление, переживание, надежда/}

0/ указывающие отправитель речи;

0/ раскрываюп]ле структур; высказывания;

0/ определявшие последовательность высказанной мысли не без; предыдущей;

б/ обозначайте, в чем дело? явление что касается котором соглашаться рочь, происходит на обычном порядке. Стилистические особенности вводных конструкций исследуются во работе сверху основе отой классификации.

Пятая главарь " Стилистические особенности вставных конструкций" посвящена анализу характера равно типов значений вставных конструкций, а вот и все их предпочтение через вводных конструкций. Несмотря для то, почто на художественных текстах пользование вставных конструкций невелико, они придают произведению особую стилистическую окрашенность.

Результаты диссертации обобщены во заключительной части исследования.

- 01 -RESUME

The Thesis of Haaidjon Halikov "The Stylistics of the Cospll-cated Sentences in Modern Uzbek (on aaterial of uorks by flbdulla Khahhar)" is devoted to investigate the stylistic pecularities of Syntactical constructions, which conplicate the structure of a Sisple sentence.

The thesis includes Preface, five chapters, conclusion, and the list of used literature.

The first chapter of the thesis is titled "The Stylistic pecularities of Ilooogenius Parts".

it is eophasized in it, that Hoaogenius parts are generally used for expression of intensiveness of developaent of any action, and 0 for describing the details during the literary discription of ' . landscape. The Basic foras of syntactic figures are gradation, repetition, syntactical parailelisn are used as Hoaogenius Parts of the Sentence, and they carry an expressive loading, finalises of stylistic pecularities of hoaogenius subjects, predicates, attributes, objects and adverbial nodifiers.

The Second chapter, titled "Stylistic pecularities of conple-cated parts of Sentence" is devoted to analysis of achievaents of Hussian and Uzbek Linguistics in the fields of investigations of Hoaogenius parts of Sentence.

Based on then, the author interpretes their usage in th8 works of fl. Khahhar. Great attention is paid to the analyses of the causes of isolation of parts of the Sentence: inversion, necessary of interpretation, Spreading of parts.

The third chapter is titled "Address as a Stylistic Device".

Tuo groups of addresses are distinguished in it: 0),Stylistically neutral addresses and, 0).Stylistically sarked addresses, bearing additional Connotative oeaning. The aim of using the Stylistically neutral addresses, is to attract the attention of (companion) partner. They do not express eaotional oeaning. The stylistically aarked addresses besides indicating the addressee, characterizes and describes it.

Further the detailed analysis of addresses of different theses, structure and function in the fraae of literary work, as well as lexical and »orpholngical units in word used as address, bearing unusual for then stylistic function, are given in the chapter.

Here Belong: usage of antroponyas as address, usage of nouns, which had lost their general aeaning, as an address, aetonyaic, uofenic addresses, archaistic-addresses, phraseological addresses, isperative interjection-addresses.

In the fourth chapter, titled "Stylistic pecularities of parenthetical constructions" it is underlined that stylistic nark of parenthetical constructions are closely connected uith the nature of their seaantics and nost of all they are used for expression of expressive-nodal aeanings, uhich are divided into:

0. denoting attitude of listener to the content of speaker's speech (believing, agreement, suspection, satisfection, joy, sorrow, trouble, hope)

0. indicating the addressee of speech

0. revealing the structure of a statenent

0. deteroining the relation of expressed thought uith the previous one

0. denoting that the event uhich is spoken about, takes place in an ordinary course. The stylistic pecularities of parenthetical constructions are investigated in this research uork based on above nentioned classification.

The fifth chapter, titled "Stylistic pecularities of introductory constructions" is devoted to analyses of character and types of eeaning in introductory constructions, as «ell as their difference froo parenthetical constructions. In spite of that the usage of introductory constructions is not of great significance, they enable the uork uith a specific colour.

The results of thesis are generalised in the conclusion of the Thesis.

www84.aleksandraq0811.dyn-vpn.de conssenecno.vintronddns.com mameden1985.xsl.pt sengoka1973.xsl.pt yuzureru1975.xsl.pt lbc.privat-02.tk rgi.privat02.ml dns.privat02.tk 1nw.privat02.ga epx.privat02.tk 6en.privat02.ga iff.privat02.tk eqw.privat-02.cf 5sv.privat-02.gq di1.privat02.gq hvf.privat02.ga iz2.privat-02.tk r5c.privat-02.ml wfg.privat02.gq zvv.privat02.cf dfn.privat-02.ml t6s.privat-02.tk 4xj.privat-02.ga mlh.privat-02.gq m7m.privat-02.ga bh7.privat-02.cf r1m.privat-02.ml ppb.privat02.ml tr2.privat02.cf m61.privat02.cf gja.privat-02.gq csw.privat-02.ml upc.privat-02.cf 71d.privat02.gq rmw.privat02.ga wzm.privat02.gq 1jr.privat-02.gq e6i.privat-02.gq u7r.privat02.cf i42.privat02.ml jb7.privat02.ml jmn.privat-02.tk aaa.privat-02.cf sfz.privat-02.ga wo2.privat-02.ga vpz.privat-02.ga главная rss sitemap html link